Laboratory Maintenance Committee

Laboratory Maintenance Committee

Designation Name
Convener Dr. Kartick Chandra Pal
Member Sri Sukdeb Pal
Dr. Samit Paul
Sri Rahul Chowdhury
Dr. Joydeb Bhattacharyya
Sri Bipul Sarkar
Sri Nayan Sarkar
Sri Iftikar Rahaman
Dr. Mrinal Kanti Das
Sri Bikash Sinha Roy